Privacy

Privacy

BVBA ALL EVENTS handelt conform de wettelijke vereisten inzake privacy.


BVBA ALL EVENTS verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor
verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht de
verantwoordelijke op info@all-events.be.


Verwerkingsdoeleinden

BVBA ALL EVENTS verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en
orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie,
opvolgen van de solvabiliteit, en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk
voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke
verplichting) en/of (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te
ondernemen, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a)
(toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de
persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de
Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met BVBA ALL EVENTS
verbonden zijn of met enige andere partner van BVBA ALL EVENTS;
BVBA ALL EVENTS garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische
maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de
looptijd van de overeenkomst en gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke
vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid vanpersoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten)
verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten
beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op
basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal
leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten
doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om hierover een email
te verzenden naar het volgende emailadres: info@all-events.be.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn
persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel -
commission@privacycommission.be).